Dokumenty

List účastníka

List účastníka.doc (28672)
 
Tento list vyplňte s maximální odpovědností, abyste jsme předešli zbytečným nesrovnalostem, hlavně co se týče kdo je oprávněn převzít dítě v době trvání tábora, je také důležité upozornit zdravotnici tábora na nemoci (postižení) a nutnost brání léků, které mohou ovlivnit účast dítěte na táboře a nebyly uvedeny ošetřujícím lékařem, také je vhodné uvést odlišnosti ve stravovacích návycích (např. že dítě nejí houby, vnitřnosti apod.). Věnujte pozornost i ostatním pro nás velmi důležitým informacím. 
Vyplněný list účastníka odevzdáváte nejpozději do 31.5. na DDM Bohumín

 

—————

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Posudek o zdr.způsobilosti.pdf (242107)
 
Při konání zotavovací akce musí mít dítě účastnící se zotavovací akce doklad o zdravotní způsobilosti; zdravotní způsobilost dítěte posuzuje a posudek vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, který v posudku dále uvede, zda se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte má platnost po dobu jednoho roku od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte.

—————

Prohlášení - Bezinfekčnost

Prohlášení - bezinfekčnost.doc (25,5 kB)
 

Dalším dokladem je písemné prohlášení zákonného zástupce dítěte o tom, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s infekčním onemocněním nebo s osobou podezřelou z nákazy a není mu nařízeno karanténní opatření.

Toto prohlášení musí mít datum den odjezdu na dětský tábor.

—————


Kontakt

DDM Bohumín, p.o.

Janáčkova 715
Bohumín
73581


www.ddmbohumin.cz
info@ddmbohumin.cz